Honda Smart idol คืออะไร

Honda Smart idol คือ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของฮอนด้า ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมยานยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ
ให้กับผู้เยี่ยมชมบูทฮอนด้าภายในงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์

The 34th Thailand International Motor Expo 2017
วันที่ 29 พ.ย. – 11 ธ.ค. 60
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

และ The 39th Bangkok International Motor Show 2018
วันที่ 27 มี.ค. - 8 เม.ย 61
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษาชาย-หญิง อายุ 18-22 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ สุภาพ มั่นใจ อดทน
และมีความรับผิดชอบในการทำงาน คุณอาจได้เป็น 1 ใน 20 คน ที่ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่าง ฮอนด้า

รอบ 100 คนแรก ประกาศผลวันที่ 22 ก.ย. 60
รอบ 50 คน ประกาศผลวันที่ 5 ต.ค. 60
 • เข้าสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 60
 • เข้าคอร์สอบรมบุคลิกภาพพร้อมทำ Workshop
  วันที่ 16-17 ต.ค. 60 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

   แผนที่คลิก
รอบ 20 คนสุดท้าย ประกาศผลวันที่ 20 ต.ค. 60
 • ได้รับคัดเลือกเป็น Honda Smart idol
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. กชพร ประชาเรืองวิทย์
 2. กรภพ พลนิกร
 3. กฤติพร จันทะมา
 4. กัณฑ์เอนก บุญอินทร์
 5. กาญจนา ตรีปัญญา
 6. กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 7. เกศินี พรหมดวง
 8. เกียรติศักดิ์ วิจิตรสมบัติ
 9. คงศิริ พรนิคม
 10. จรินทร์ทิพย์ อยู่ดี
 11. จันทร์ธริตา วรคันทักษ์
 12. จิดาภา เผ่าหฤหรรษ์
 13. จิตญาดา ลี้รักสิทธิ์
 14. จิตรทิวัส ยังทรัพย์
 15. จิรภาส คนภู
 16. เจตริน หงส์ศิริกาญจน์
 17. ชญาภา มูลลักษณ์
 18. ชวิศ จารุวงศ์วณิชย์
 19. ชายไท วงศ์วิเชียร
 20. ชายพิเศษ มงคลทอง
 21. ชินวัตร จารุคาวรากร
 22. ชุติมา คงเขตวณิช
 23. ฑิตยา องสุพันธ์กุล
 24. ณภัทรรินทร์ ส่งเเสง
 25. ณัฐชนก เกิดท่าพระ
 26. ณัฐชยา ชินอ่อน
 27. ณัฐชานันท์ ไชยะกิตติรัตนา
 28. ณิชกานต์ เหล่าสารคาม
 29. เดชาธร คูหากาญจน์
 30. ทศพร ขุนวงษา
 31. ธนกฤต โฉลกชีพกุล
 32. ธนบดี นาชัยคำ
 33. ธนวิทย์ ทัตตะกิตติยา
 34. ธนัท จันไตรรัตน์
 35. ธนารัตน์ รัตนธรรมเจริญ
 1. ธมลวรรณ ภิรมย์กิจ
 2. ธัญญ์ฐิตา สุรพิพัฒน์สุข
 3. ธิติวุฒิ เอกวิสิฐ
 4. ธีวเมธ ก้อนทอง
 5. นภาวรรณ สิทธิชัยบุญเรือง
 6. นรัฐภรณ์ กาญจน์นิธิคูณ
 7. นฤดม เกียรติกูล
 8. นันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล
 9. บารมี ไชยโย
 10. ปภัสรา ศรีอาจ
 11. ปรัชญา ดัชถุยาวัตร
 12. ปวันรัตน์ ถามั่งมี
 13. ปัญญกฤษฎิ์ จันทรสวัสดิ์
 14. ปัทมาภรณ์ เอี่ยมละออ
 15. ปานชลิตา ฉันทานนท์
 16. ปิยธิดา ถุงเงิน
 17. ปิยมน เกษียรสินธุ์
 18. ปิยากร เทพสวงค์
 19. ปุณณภา ยศวริศ
 20. เปมิกา วันถนอม
 21. พธรดรณ์ ศริริวาทชัย
 22. พรรณศีล เชี่ยววุฒิวงษ์
 23. พลอย ทรงถาวรทวี
 24. พาณิภัค บุญยุบล
 25. พิชญา ตันติธีรบูลย์
 26. พิชยา พันธ์ช่อทอง
 27. พีรสุต ดำรงชยกุล
 28. ภคมน เปรมจิตธนา
 29. ภัทราพร ศรีทองดี
 30. ภัทรินทร์ ตั้งมณีสุวรรณ
 31. ภาณุวัฒน์ ศิลปโพธิ์
 32. ภูธเรศ หวันดะหวา
 33. ภูวัน นพคุณางกูล
 34. มณฑล อยู่อินทร์
 35. มะลิวัลล์ แซ่ผู่
 1. ยศพร นาคสุข
 2. ยุทธภัณฑ์ ว่องวีระยุทธ์
 3. รัชพล ทรัพยากร
 4. รัฐภูมิ หลงแป้น
 5. รุ่งทิพย์ บัวเงิน
 6. รุ่งทิวา ประวัติ
 7. วทัญญู สุริยันต์
 8. วริณทิพย์ พึ่งจาบ
 9. วัชระ บุญวรรณ
 10. วิจิตรา ตั้งสกุลยิ่งเจริญ
 11. วิชญะ นารี
 12. วิชยุตม์ ทองสมุทร
 13. วิมลเรขา พิมพ์โพธิ์
 14. วีรภัทร นิ่มอนงค์
 15. ศตรัศมี กิตติ
 16. ศศิพิมพ์ ศรีวัลลภานนท์
 17. ศาศวัต จันทนะ
 18. ศิริวรรณ ลีลาทิวานนท์
 19. ศุภ่านัน คิมูระ
 20. สหรัฐ จันทรวิจิตร์
 21. สุทัตตา คุ้มทรัพย์
 22. สุภารวี ละออเอี่ยม
 23. แสงเทียน บู่บาง
 24. อริชญช์ ตันติวัฒนเสถีบร
 25. อริสา ฉัตรไชยเดช
 26. อังศุธร ศิลป์เรืองวิไล
 27. อังศุมา เจริญวิภาดา
 28. อัจฉริยะ เจริญสุข
 29. อัยรินทร์ ทับเกตุ
 30. อารียา กนกเพชร
 1. กาญจนา ตรีปัญญา
 2. กัณฑ์เอนก บุญอินทร์
 3. กิติยา เฉลิมปกิตตินันท์
 4. เกศินี พรหมดวง
 5. เกียรติศักดิ์ วิจิตรสมบัติ
 6. เขมัสสิริ เอี่ยมรอด
 7. จิตญาดา ลี้รักสิทธิ์
 8. ชญาภา มูลลักษณ์
 9. ชวิศ จารุวงศ์วณิชย์
 10. ชายไท วงศ์วิเชียร
 11. ชายพิเศษ มงคลทอง
 12. ชินวัตร จารุคาวรากร
 13. ชุติมา คงเขตวณิช
 14. ฑิตยา องสุพันธ์กุล
 15. ณัฐชยา ชินอ่อน
 16. ณิชกานต์ เหล่าสารคาม
 17. ทศพร ขุนวงษา
 18. ธนกฤต โฉลกชีพกุล
 1. ธนบดี นาชัยคำ
 2. ธนากร วงศ์อมเรศ
 3. ธัญญ์ฐิตา สุรภิภัฒน์สุข
 4. ธิติวุฒิ เอกวิสิฐ
 5. ธีวเมธ ก้อนทอง
 6. นภาวรรณ สิทธิชัยบุญเรือง
 7. นรัฐภรณ์ กาญจน์นิธิคูณ
 8. นัชชา หิรัญลักษณ์ชัย
 9. นันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล
 10. บารมี ไชยโย
 11. ปิยธิดา ถุงเงิน
 12. เปมิกา วันถนอม
 13. พธรดรณ์ ศริริวาทชัย
 14. พรรณนารายณ์ ประทีปรัตน์
 15. พรรณศีล เชี่ยววุฒิวงษ์
 16. พันธุ์ทิพา สุขสิริสรณ์
 17. พาณิภัค บุญยุบล
 18. ภคมน เปรมจิตธนา
 1. ภูธเรศ หวันดะหวา
 2. ภูวัน นพคุณางกูล
 3. มณฑล อยู่อินทร์
 4. มะลิวัลล์ แซ่ผู่
 5. ยศพร นาคสุข
 6. ยุทธภัณฑ์ ว่องวีระยุทธ์
 7. รัฐภูมิ หลงแป้น
 8. รุ่งทิพย์ บัวเงิน
 9. วีรภัทร นิ่มอนงค์
 10. ศตรัศมี กิตติ
 11. ศาศวัต จันทนะ
 12. สุภารวี ละออเอี่ยม
 13. อริสา ฉัตรไชยเดช
 14. อังศุธร ศิลป์เรืองวิไล
 1. เกียรติศักดิ์ วิจิตรสมบัติ
 2. เขมัสสิริ เอี่ยมรอด
 3. จิตญาดา ลี้รักสิทธิ์
 4. ชญาภา มูลลักษณ์
 5. ชวิศ จารุวงศ์วณิชย์
 6. ชายไท วงศ์วิเชียร
 7. ชินวัตร จารุคาวรากร
 1. ณิชกานต์ เหล่าสารคาม
 2. ทศพร ขุนวงษา
 3. ธีวเมธ ก้อนทอง
 4. นันทรัตน์ วัฒนปรานีกูล
 5. พธรดรณ์ ศริริวาทชัย
 6. พาณิภัค บุญยุบล
 7. ภูธเรศ หวันดะหวา
 1. มณฑล อยู่อินทร์
 2. ยศพร นาคสุข
 3. ศตรัศมี กิตติ
 4. ศาศวัต จันทนะ
 5. อริสา ฉัตรไชยเดช
 6. อังศุธร ศิลป์เรืองวิไล