Life Crossover Trip Life Crossover Trip

ลูกค้าสามารถเลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ตามสะดวก

เส้นทางคาราวาน เส้นทางคาราวาน
1. คุณกฤษณะ กองสุข
2. คุณกันตวิชญ์ จิรพงศานานุรักษ์
3. ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
4. คุณชณิดาภา ทาสิทธิ์
5. คุณดารารัตน์ ล้ำเลิศ
6. คุณธนสิทธิ์ ทองทับ
7. คุณนเรศ ปลาเงิน
8. คุณบุญทวี ซือตระกูล
9. คุณปิยะนุช เถาหมอ
10. คุณพุทธรักษ์ ภิรมย์ไชย
11. คุณเพียรวิช ธนังทอง
12. คุณวิทยา กุศลธรรม
13. คุณสมบัติ สดีเดช
14. คุณสิริชัย อาวิพันธุ์
15. คุณสุชาดา พงศ์สุทธิยากร
16. คุณสุรทัต นาควัชระ
17. คุณสุรัช พิพัฒน์ภานุวิทยา
18. คุณสุรเชษฐ แซ่ตั้ง
19. คุณอนุพงษ์ วงษ์พจนี
20. คุณอภิวัฒน ทองฟัก
21. คุณไอลดา ภูแม้นวาท

*ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรมอีกครั้ง

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้ครบถ้วนที่ www.honda.co.th/lifecrossovertrip
 • กรอกข้อมูลใบลาพักร้อนด้านล่าง พร้อมแนบภาพถ่ายของคุณกับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นที่กำหนดและเหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คณะกรรมการอนุมติให้คุณเข้าร่วมทริป
  สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับฮอนด้า ใครโดนใจสุด เตรียมแพคกระเป๋าร่วมทริปพร้อมใกล้ชิดกับศิลปิน ได้แก่ The Toys, Pango, Stamp
กติกาการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 31 พ.ค. 2562
 • เฉพาะผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี*, เอชอาร์-วี และ บีอาร์-วี
 • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม 1 คัน ต่อ 2 ท่านต่อ 1 ห้องพัก
 • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 ทาง www.honda.co.th/lifecrossovertrip

*รุ่นปัจจุบันตั้งแต่ปี 2017-2019

รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 • รูปแบบกิจกรรม เป็นการขับแบบคาราวาน บนเส้นทาง กรุงเทพฯ – มุกดาหาร – เว้ – บานาฮิลล์ – ฮอยอัน – ปากซอง – อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ ระยะทางรวม 2,562 กิโลเมตร
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ หรือมุกดาหาร และจุดสิ้นสุดการเดินทางที่ อุบลราชธานีหรือกรุงเทพฯ ตามความสะดวกของผู้ร่วมกิจกรรม
 • ค่าสมัครคันละ 8,999 บาท (รวมค่าที่พัก อาหาร และน้ำมันรถตลอดการเดินทาง) หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี ยกเว้นทางคณะกรรมการตัดสินเป็นอย่างอื่นตามเหตุผลอันสมควร
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องใช้รถฮอนด้า ซีอาร์-วี (รุ่นปัจจุบันตั้งแต่ปี 2017-2019) ,เอชอาร์-วี และ บีอาร์-วี ของตนเองในการเดินทางและรถต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • ผู้สมัครและผู้ติดตาม ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบสมาร์ทการ์ด ยกเว้นแบบกระดาษ) ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันที่ 14 ก.ค.2562 และมีประสบการณ์ในการขับขี่ทางไกล
 • ผู้สมัครและผู้ติดตาม ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดินทางจนถึงวันเดินทางกลับ (14 ก.ค. 2562)
 • กรณีที่ออกรถใหม่ ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
 • รถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีประกันภัยรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ 14 ก.ค. 2562
 • ความเสียหายของตัวรถที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพและข้อมูล ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา กำหนดการ เส้นทางและที่พักโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผู้จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงพนักงานบริษัทเอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • หากผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี และทางบริษัทจะพิจารณาหาผู้โชคดี ในลำดับถัดไป เพิ่มเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เห็นสมควร