รู้จักฮอนด้า

ด้วยห่วงใยในสังคม

สิ่งหนึ่งที่ฮอนด้ามุ่งมั่นตั้งใจมาตลอด คือ การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ฮอนด้าจึงดำเนินกิจกรรมทุกด้านด้วยความซื่อตรงและโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมๆกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ ตามวิสัยทัศน์องค์กรปีพ.ศ.2563 หรือ Vision 2020 ที่ว่า “ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ โดยการแบ่งปันความยินดีให้กับผู้คนทั่วโลก” (Striving to be a company that society wants to exist by sharing joys with people throughout the world)นั่นเอง

นั่นคือ ปณิธานของชาวฮอนด้าที่ต้องการสานฝัน สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม สมดังความตั้งใจที่ว่า “ความฝัน คือ แรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง” (Dreams inspire us to create innovative products that enhance mobility and benefit society)

ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย

ฮอนด้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ฮอนด้ามุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน ฮอนด้าจึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม พัฒนาคุณภาพของผู้คนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ความปลอดภัย และสังคม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับเป็นพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรของฮอนด้าทั่วโลก

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสังคมด้านต่างๆ ตั้งแต่การส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ยังร่วมกับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมเสริมโป่งช้างในพื้นที่ป่า การจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และการสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการ ‘การทอดกฐินสามัคคีฮอนด้า’ เป็นกิจกรรมประจำปีของกลุ่มบริษัท โดยมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยจะเชิญผู้บริหารและพนักงานพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญร่วมกัน ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อช่วยลดภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ที่เพิ่มสูงขึ้นของวัด ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเดินสายการผลิตอีกครั้งที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมีเงินสะสมซึ่งได้จากเงินสมทบจากการขายผลิตภัณฑ์รวม 183 ล้านบาท

โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมฯ

ในปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อพ.ศ. 2542 กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ฮอนด้าได้เริ่มต้นโดยเชิญภาครัฐและองค์กรเอกชนมาเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) พร้อมทั้งเชิญชวนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวดในโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ” โดยดำเนินโครงการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542

แนวคิดของโครงการนี้ คือการสร้างโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู และ นักเรียนได้ร่วมคิดและเสนอโครงการเพื่อดูแลรักษาและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและภายในชุมชนของตนเอง ตลอดจนพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมในอาณาบริเวณชุมชนให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนนับเป็นมิติใหม่ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมรถยนต์

ฮอนด้าคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังปรัชญาที่ว่า “คน คือ ปัจจัยหลักของการผลิตทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องเป็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ”

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2539 จากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าได้ให้การสนับสนุนภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท จัดสร้างอาคารอำนวยการ และจัดหาอุปกรณ์การศึกษา พร้อมทั้งเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ วิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ผลิตบุคลากรระดับช่างเทคนิคด้านอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ ทำการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี โดยเปิดทำการสอนในปีพ.ศ. 2542 เป็นปีแรกในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งสิน 6 สาขาได้แก่ เครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคอุตสาหกรรม, เทคนิคโลหะ, แมคคาทรอนิกส์ และ อิเล็กทรอนิกส์