แทนคำขอบคุณจากใจ....เพื่อคุณตลอดไป
ลุ้นรับรถยนต์ฮอนด้า สเตปแวกอน สปาดา รุ่นพิเศษและสร้อยคอทองคำพร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจฟังเพชร

LUCKYDRAW LUCKYDRAW LUCKYDRAW

รางวัลที่ 1 รถยนต์ ฮอนค้า สเตปแวกอน สปาดา รุ่นพิเศษ
มูลค่ารางวัลละ 1,944,333 บาท จำนวน 3 รางวัล (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1. คุณอนุโชติ ทองเหมาะ

2. คุณจุฑามาศ   จันทร์สุวรรณ

3. คุณกาญจน์สุดา   บุญประคอง

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจฝังเพชร
มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 100 รางวัล (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1. คุณจันทร์สุดา ประเสริฐ

2. คุณพูลศรี เจริญวานิส

3. คุณรัตนะ วุฒิทรัพย์เจริญ

4. คุณกิตติพล คงสวัสดิ์

5. คุณสายชล หนูบุญแก้ว

6. คุณเสกสรรค์ อ่อนนิ่ม

7. คุณปัญญชัย แซ่เฮิง

8. คุณธันยวัฒน์ หนุนภักดี

9. คุณอุเทน เกตุมโนรมย์

10. คุณสุวิญชา เกตุแก้ว

11. คุณนวลพรรณ คมขำ

12. คุณประเสริฐ เสาธงทอง

13. คุณศิริกาญจน์ เจนวัฒนาเวช

14. คุณสมชัย กิจจาอิทธิศร

15. คุณจินตนา มงคลทิพย์

16. คุณสุชาดา รุ่งเรือง

17. คุณณพัทธ จันดาสงวน

18. คุณสุนันท์ ลิ้มไพบูลย์

19. คุณเพ็ญพิชชา หินแยง

20. คุณยุพารัตน์ รบศัก

21. คุณจินดา อยู่ใบสี

22. คุณพลพจน์ ไพรสุวรรณ์

23. คุณกิตติศักดิ์ ฐิโตภาส

24. คุณสำนวน แก่นนาค

25. คุณภูวษา เลาสุขศรี

26. คุณศิริพร กุมมารักษ์

27. คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา

28. คุณนันท์นภัสน์ จันทร์หอม

29. คุณหนึ่งฤทัย ทรงจอหอ

30. คุณธีระศักดิ์ ปัทมะสุวรรณ์

31. คุณกิตติพันธุ์ คุณานันทกิจ

32. คุณแสนชัย สวนมณี

33. คุณอภิชาติ คำมุงคุณ

34. คุณสุดารัตน์ เรือนทอง

35. คุณบุศรา วงษ์มา

36. คุณจงกลณี ทิ้งโครต

37. คุณทนง บุตรสุด

38. คุณจุฑามาศ ชื่นสกุล

39. คุณประภาภรณ์ วิสส์

40. คุณวรรณภา สุวรรณวงศ์

41. คุณพรทิพย์ เกษแก้วเจริญ

42. บริษัท พี พี นนทกิจ

43. นายนภดล ชาสังข์

44. คุณนฤมล ทาเทพ

45. คุณบุปผา ปูทอง

46. คุณคุณากร คงคล้าย

47. คุณอดิศักดิ์ บัวงาม

48. คุณบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

49. คุณฐิติมา ไพรศรีสวัสดิ์

50. คุณอมรพงศ์ วณิชเกียรติกุล

51. คุณจันทร์ อุ่นเรือน

52. คุณวรวรรณ วนัสพงศ์

53. คุณอภิชาติ ธัญญะวานิชนนท์

54. คุณชยาภา มิยะเกะ

55. คุณธำรงค์ ชินสุขใจประเสิรฐ

56. คุณพรพนา สนธิ

57. คุณสุรสิทธิ์ พสุมาตร์

58. คุณเสน่ห์ เตียตระกูล

59. คุณอรอนงค์ อรรถพรพงษ์

60. คุณสมชาย ระยับศรี

61. คุณสุภัคร์ สุขกฤต

62. คุณสุจิตตรา ขันทอง

63. คุณกิตติมา ดวงขาว

64. คุณชลศธร แสงอรุณ

65. คุณอภิลักษ์ ศักดา

66. คุณวลัยวรรณ วงศ์เกษม

67. คุณนุรักษ์ ก้อนมณี

68. คุณสมนึก ขลุ่ยโนรี

69. คุณณัฐธยาน์ เกษร

70. คุณปทุมมา เอื้อยสันเทียะ

71. คุณสมเพ็ญศรี ธรรมสุข

72. คุณสุณ์ฎฐนันท์ ธีระวณิชตระกูล

73. คุณสุภาณี แก้วโสพัส

74. คุณยงยุตร์ นะคะจัด

75. คุณณรงค์ ทองเที่ยงธรรม

76. คุณชนะ แสนทวีสุข

77. คุณภูริดา สังข์หิรัญ

78. คุณชาญเขต ประยงค์เพชร

79. คุณศิริพันธ์ ภัทรเบญจพล

80. คุณปาลิตา สุทธิสุวรรณ

81. คุณวราภรณ์ สุขเกษม

82. คุณปกร อินคำปา

83. คุณอัมพร แสงพระจันทร์

84. คุณวรรณี เมอร์ปิย์

85. คุณพิณรัฐ สุนทรเสถียร

86. คุณอนุชา อภัยเผื่อน

87. คุณวรัณทร วรรณรักษ์

88. คุณชญานิศ อารีย์วัฒนะธรรม

89. บริษัท อี.เอ็ม.เทค วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

90. คุณอรุณ บัวหนู

91. คุณวรรณา เชียงเพียร

92. คุณเอกวัฒน์ ไหลทวี

93. คุณปิยะมาศ นอแก้ว

94. คุณจรัสศรี ภูติภัทร์

95. คุณนุจรี สาธุรัมย์

96. คุณสุมารินทร์ มานาง

97. คุณจำเนียร จันทร์มณี

98. บริษัท สหคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

99. คุณสุชาดา ผดุงขวัญ

100. คุณไพรัช ศรีเพชร

* ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามที่อยู่ที่แจ้งไว้