ฮอนด้า เดินหน้าปลูกฝังหลักการ “สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ให้เยาวชนไทย ผ่านโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า 2023”

20 เมษายน 2566

News Image
พันธกิจด้าน “สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” เป็นสิ่งที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นมาตลอดในการทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้เกิดขึ้นและอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังเยาวชนไทยให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” (Honda Dream School) โดยในปีนี้ได้ดำเนินงานใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนวัดขุนทิพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ  โดยทยอยเข้าไปทำกิจกรรมให้แต่ละโรงเรียนในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
News Image

นางสาวมนวรา เพชรพลากร ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

โครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า หรือ Honda Dream School สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนไทย รวมทั้งให้หลักการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายในปี 2593 (Honda Target 2050) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าทั่วโลก ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ และสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไปอีกด้วย

News Image
News Image
/
สำหรับโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า 2023” ฮอนด้าได้รวมพลัง
จิตอาสาพนักงานฮอนด้าในประเทศไทย รวมถึงครู นักเรียน และตัวแทนชุมชนใน 3 โรงเรียนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานพระนครศรีอยุธยา โรงงานปราจีนบุรี และศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยัง ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี  โรงเรียนวัดขุนทิพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น กรุงเทพฯ  โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
/
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น แปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะทางการเกษตรในสถานที่จริง ซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกยังสามารถนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน และช่วยโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการแยกขยะให้ถูกต้องและเพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกวิธี  ฯลฯ
News Image
News Image
News Image
News Image
/
ด้านความปลอดภัย จัดอบรมถนนปลอดภัยสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และรู้ข้อควรปฏิบัติหากอยู่ในสถานการณ์คับขัน เช่น ติดอยู่ในรถยนต์เพียงลำพัง รวมทั้งปรับปรุงพื้นและเส้นทางจราจรต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน ตามแนวทาง “ถนนปลอดภัย” เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยการจราจร เช่น ปรับปรุงและทาสีทางม้าลาย ติดตั้งป้ายจราจร ติดตั้งกระจกโค้งจราจร ฯลฯ
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
News Image
/
การปรับปรุงและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โรงเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ทาสีกำแพงโรงเรียนและเครื่องเล่น ปรับปรุงพื้นที่และหลังคาสนามเด็กเล่น ลานเอนกประสงค์ โต๊ะใหม่และพัดลมในโรงอาหาร

ฮอนด้าตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นดำเนินโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับฮอนด้า” อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมถนนปลอดภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อผลักดันสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของฮอนด้าทั่วโลก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

News Image

“ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2024” สานต่อความช่วยเหลือสู่สังคม มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมประมูลการกุศล Charity Night แก่ศิริราชมูลนิธิ

18 มิถุนายน 2567

News Image

กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด "บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 "

17 มิถุนายน 2567

News and updates you
can't miss!

Back to top

Chat with a sales consultant

Back to top