ฮอนด้า
อัลติเมท แคร์

บริการรับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลาอีก 2 ปี หรือระยะ
ทาง 40,000 กิโลเมตร* ต่อจากระยะเวลา หรือระยะทางการรับประกัน
คุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แรกสิ้นสุดลง**
ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้ม

บริการรับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยเพิ่มระยะเวลา อีก 2 ปี หรือระยะทาง 40,000 กม.* ต่อจากระยะเวลาหรือระยะทางการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. แรกสิ้นสุดลง** ให้คุณจ่ายเบาๆ ในราคาที่สุดคุ้ม

หลากหลาย
สิทธิประโยชน์สำหรับ
คนพิเศษเช่นคุณ***
หลากหลายสิทธิประโยชน์ สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ***

มั่นใจสูงสุด

เพิ่มระยะเวลารับประกัน นานขึ้น
2 ปี
หรือ 40,000 กิโลเมตร*

สบายใจไร้ขีดจำกัด

เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ตลอดระยะความคุ้มครอง

วางใจได้เสมอ

ให้บริการโดยช่างเทคนิคที่ชำนาญ
พร้อมใช้อะไหล่แท้จากฮอนด้า

สะดวกทุกที่

เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ
มาตรฐานของฮอนด้าทั่วประเทศ

เบาใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ให้คุณเคลมได้ไม่จำกัดมูลค่าต่อครั้ง

อุ่นใจตลอดเวลา

กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. นาน 5 ปี**

คุ้มค่าการลงทุน

ช่วยเพิ่มมูลค่ารถยนต์ของคุณ หากมีการขายต่อ

ราคาจำหน่ายโปรแกรม
การให้บริการพิเศษด้านคุณภาพ
รถยนต์ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

แพ็กเก็จ : ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์
อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด
อย่างหนึ่งถึงก่อน
รุ่นรถยนต์
City Turbo
City Turbo 5D
City e:HEV
City e:HEV 5D
New WR-V
New BR-V
Jazz
Civic
Civic Turbo
Civic e:HEV
HR-V
HR-V e:HEV
New CR-V
CR-V
Accord
เครื่องยนต์
ราคาโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัลติเมท 1
อัลติเมท 2
อัลติเมท 3
รถยนต์อายุไม่เกิน
6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร**
รถยนต์อายุระหว่าง
6 เดือนขึ้นไปถึง 24 เดือน หรือ
ระยะทางมากกว่า 10,000 ถึง
40,000 กิโลเมตร**
รถยนต์อายุระหว่าง
24 เดือนขึ้นไปถึง 36 เดือน หรือ
ระยะทางมากกว่า 40,000 ถึง
100,000 กิโลเมตร**
Turbo 1.0 L 9,000 11,500 13,000
Turbo 1.0 L 9,000 11,500 13,000
e:HEV 1.5 L 11,000 12,500 14,000
e:HEV 1.5 L 11,000 12,500 14,000
1.5 L 14,500 17,000 19,500
1.5 L 11,000 14,500 15,500
1.5 L 8,000 11,500 13,000
1.8 L 13,500 19,000 21,000
Turbo 1.5 L 19,500 25,000 27,000
e:HEV 2.0 L 19,500 25,000 27,000
1.8 L 12,500 18,000 21,500
e:HEV 1.5 L 15,500 20,000 22,500
Turbo 1.5 L 21,000 25,000 28,000
e:HEV 2.0 L 24,000 28,000 31,500
2.0 L 14,000 20,000 22,500
2.4 L 15,000 21,000 24,500
Turbo 1.5 L 22,000 26,000 29,000
e:HEV 2.0 L 25,000 29,000 32,000
ดูเพิ่มเติม ซ่อน

เงื่อนไขการสมัครโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ฮอนด้า
อัลติเมท แคร์ ข้อยกเว้นในการสมัคร
โปรแกรมฯ

1. รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร
2. รถยนต์ที่มีการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ
3. รถยนต์ที่ไม่ได้ผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามายังประเทศไทย โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
4. รถยนต์ที่ใช้แข่งขันความเร็ว ใช้รับจ้าง หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ต่างๆ
5. รถยนต์ที่มีการดัดแปลง ติดตั้ง อะไหล่ หรืออุปกรณ์ตกแต่ง ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ฮอนด้าฯ
6. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
7. รถยนต์ที่มีการปลอมแปลง หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวกับตัวรถยนต์

การสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ของโปรแกรมการ ให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

โปรแกรมฯ จะสิ้นสุดลงโดยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ หากการปฏิบัติของท่านอยู่ในเงื่อนไขที่ถือว่าผิดสัญญาดังนี้

1. รถยนต์ที่เข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนด ไม่ครบตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกันและสมุดคู่มือผู้ใช้รถ ตลอดช่วงระยะเวลารับประกันคุณภาพรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร)* และ/หรือ ตลอดช่วงระยะเวลาของโปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร)*
2. รถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ หรือ การแข่งขันใดๆ หรือใช้เป็นรถรับจ้าง หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
3. รถยนต์ที่ได้รับการดัดแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของรถยนต์ และรถยนต์ที่ติดตั้งอะไหล่ หรือ อุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท ฮอนด้าฯ
4. รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางการใช้งานของรถยนต์ทำงานผิดปกติ ไม่เที่ยงตรง อันเนื่องมาจากการปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
หมายเหตุ
     *แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน
     **นับจากวันส่งมอบรถใหม่
     ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ข้อยกเว้น และสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ

โปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ นี้ ไม่รวมถึงการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุดังต่อไปนี้

1. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษา ตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน และ/หรือ สมุดคู่มือผู้ใช้รถ หรือการใช้งานที่ผิดไปจากสมุด คู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
2. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือ บำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด
3. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน เก็บไว้ในสถานที่ ซึ่งบริษัท ฮอนด้าฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม ฯลฯ หรือใช้นอกเหนือไปจากที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด หรือความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
4. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม หรือ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่างๆ ที่ไม่ได้แนะนำโดยบริษัทฮอนด้าฯ
5. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิม ซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา
6. ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ
7. ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรอง ต่างๆ ทั้งหมด ผ้าเบรกหน้าและหลัง ผ้าคลัตช์ หลอดไฟ หัวเทียน ฟิวส์ แปรงถ่าน ปะเก็น ท่อทาง เดินต่างๆ ท่อยาง พลาสติก ยางแท่นเครื่อง ยางใบปัดน้ำฝน สายพานต่างๆ น้ำมันและ สารหล่อลื่นทุกชนิด แบตเตอรี่ น้ำกลั่นในแบตเตอรี่ น้ำหล่อเย็น น้ำยาแอร์ ยางรถยนต์ ลูกหมาก บู๊ทยางต่างๆ และรายการอื่นๆ ตามที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด
8. ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัท ฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
9. ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัท ฮอนด้าฯ ซื้อและ/หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ จากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
10. ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจ เช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือระบบเชื้อเพลิง การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น
11. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ของรถยนต์
12. การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ/หรือ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา
13. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมืองานไม่ดี ซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่น ที่ไม่ใช่ ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
14. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสีย เวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวก หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย
15. ความเสียหายซึ่งเกิดจากโจรกรรม หรือ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ
16. ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำยางต้นไม้ มูลนก เกลือ ฝนกรด สารเคมี ฯลฯ
17. ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลม หลัง และกระจกหน้าต่าง ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต
18. ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับ การก่อการร้าย ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม ซ่อน

อัปเดตข่าวสารใหม่ๆ
ที่คุณไม่ควรพลาด!

Back to top

แชทกับเซลส์

Back to top